അയ്യങ്കാളി Quiz Ayyankali

അയ്യങ്കാളി,കേരളാ സ്പാർട്ടക്കസ്, സാധുജനപരിപാലന സംഘം.

കേരള നവോത്ഥാനം - അയ്യങ്കാളി psc, അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം, ആധുനിക ദളിതരുടെ പിതാവ്, ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി, പുലയരാജ, ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ,

1. അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം?
Ans: 1863
✅ ജന്മസ്ഥലം :വെങ്ങാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം

2. "ആധുനിക ദളിതരുടെ പിതാവ്", "ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി" എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
             Ans: അയ്യങ്കാളി

3. 'പുലയരാജ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
            Ans: അയ്യങ്കാളി
✅ അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
                   ഗാന്ധിജി

4. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി?
         Ans: ഇന്ദിരാഗാന്ധി

5. "ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അയ്യങ്കാളി"യാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നേതാവാര്?
       Ans: ഇ കെ നായനാർ.

6. 'കേരളാ സ്പാർട്ടക്കസ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
            Ans: അയ്യങ്കാളി

7. "കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദളിത് നേതാവ്" എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രകാരനാര്?
         Ans: പി സനൽ മോഹൻ.

8. തിരുവിതാംകൂറിൽ 1909 ൽ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യത്തെ പണിമുടക്കു സമരം നയിച്ചതാര്?
       Ans: അയ്യങ്കാളി.
📢 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി സമരത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം?  
💥 വെങ്ങാനൂർ.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള വ്യക്തി?
                   അയ്യങ്കാളി

9. 1905 ൽ പിന്നോക്ക ജാതിയിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ?
         Ans: വെങ്ങാനൂർ.
✅ അധഃകൃത വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്?  
            അയ്യങ്കാളി.

10. അയ്യങ്കാളി സമുദായ കോടതി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം?
           Ans: വെങ്ങാനൂർ

11. 1898 ലെ ചാലിയത്തെരുവ് ലഹള, 1912 ലെ നെടുമങ്ങാട് ചന്ത കലാപം എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്?
         Ans: അയ്യങ്കാളി

12. "ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാടങ്ങളിലെല്ലാം മുട്ടിപ്പുല്ലു കുരുപ്പിക്കും" ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാര്?
         Ans: അയ്യങ്കാളി.

13. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ ദളിതൻ?
            Ans: അയ്യങ്കാളി

14. അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം?
    Ans: 1911. ( ഡിസംബർ 5.)

15. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ തുടർച്ചയായി 28 വർഷം അംഗമായിരുന്ന കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്?
                 അയ്യങ്കാളി

16. അയ്യങ്കാളി പ്രശസ്തമായ വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ വർഷം?
           Ans: 1893.

17. പൊതുവഴിയിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ സമരം?
      Ans: വില്ലുവണ്ടി സമരം.

18. അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത്?
Ans: വെങ്ങാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെ.

19. സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസമത്വങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം?
            Ans: സാധുജന പരിപാലന സംഘം.

20. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പൊതുനിരത്തിലൂടെ യാത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി അയ്യങ്കാളി ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാണ്?
   Ans: സാധുജനപരിപാലന സംഘം.

21. സാധുജനപരിപാലന സംഘം അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
               Ans: 1907.

22. അയ്യങ്കാളിയുടെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
   Ans: ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ. (1914 ൽ.)

23. സാധുജനപരിപാലന സംഘത്തിന്റെ പേര് പുലയമഹാസഭ എന്നാക്കിയ വർഷം?
           Ans: 1938.

24. സാധുജനപരിപാലന സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അയ്യങ്കാളിക്ക് പ്രചോദനമായ സമുദായസംഘടന?
       Ans: എസ്. എൻ. ഡി. പി.

25. സാധുജനപരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം?
 Ans: സാധുജനപരിപാലിനി.

26. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദളിത് പത്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത്?
   Ans: സാധുജനപരിപാലിനി.

27. എവിടെനിന്നാണ് സാധുജനപരിപാലിനി പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചത്?
Ans: ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന്.

28. തിരുവിതാംകൂറിൽ പുലയരുടെ ആദ്യത്തെ വിപുലമായ സമ്മേളനം ഏതായിരുന്നു?
  Ans: 1915 ലെ കൊല്ലം സമ്മേളനം.

29. അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഏത് ലഹളയാണ് പുലയലഹള, ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടത്?
   Ans: തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള.

30. തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം?
          Ans: 1915 ൽ.
✅ തിരുവനന്തപുരം ഊരൂട്ടമ്പലം ഗ്രാമത്തിൽ പഞ്ചമി എന്ന ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ അയ്യങ്കാളി സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആരംഭിച്ച ലഹള

31. പെരിനാട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം ഏത്?
  Ans: കല്ലുമാല പ്രക്ഷോഭം.
✅ കല്ലുമാല സമരം നടന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരിനാട് എന്ന പ്രദേശത്തായതിനാൽ, കല്ലുമാല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മറ്റൊരുപേര്?
         പെരിനാട് ലഹള.

32. കല്ലുമാല പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം?
              Ans: 1915

33. കല്ലുമാല പ്രക്ഷോഭത്തി ന്റെ നേതാവാര്?
            Ans: അയ്യങ്കാളി

34. "ഞാനിതാ പുലയ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു" ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതാര്?
                 Ans: അയ്യങ്കാളി

35. അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രതിമ തിരുവനന്തപുരത്ത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതാര്?
      Ans: ഇന്ദിരാഗാന്ധി.

36. അയ്യങ്കാളിയെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സന്ദർശിച്ച വർഷം?
         Ans: 1937.

37. ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് അയ്യങ്കാളിയുടെ അനുസ്മരണ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം?
           Ans: 2002.

38. അയ്യങ്കാളി മരണപ്പെട്ട വർഷം?
           Ans: 1941.

39. അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?
      Ans: ചിത്രകൂടം.       
            (വെങ്ങാനൂർ)

40. അയ്യൻകാളിയുടെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ?
          Ans: പാഞ്ചജന്യം.

41. 2019 ൽ കേരള സർക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏത് പ്രധാന ഹാൾ ആണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്തത്?
      Ans: വി. ജെ. ടി. ഹാൾ.

42. അയ്യങ്കാളിയുടെ ശ്രമഫലമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നോക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
   Ans: കെ ആർ നാരായണൻ.

43. 'അയ്യങ്കാളി അധഃസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ' എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്?
Ans: ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

44. "അയ്യങ്കാളി: എ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്" എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്?
     Ans: എം നിസാർ & മീന കന്തസ്വാമി

45. ദളിത് നവോത്ഥാന നായകരുടെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ സ്ഥാപിച്ച അയ്യങ്കാളി- വള്ളോൻ-ചാഞ്ചൻ സ്മാരക മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?
   Ans: മരട് (എറണാകുളം)

Kerala PSC Coaching to Success wish all our Readers a Great Future!

Post a Comment

0 Comments