കേരളത്തിലെ നദികൾ psc

കേരളത്തിലെ നദികൾ, പെരിയാർ, ഭാരതപ്പുഴ, പമ്പ, ചാലക്കുടി പുഴ,  കേരളത്തിലെ നദികൾ, rivers in Kerala

കേരളത്തിലെ നദികൾ

       കേരളാ PSC യുടെ ഇഷ്ട വിഷയമാണ് - കേരളത്തിലെ നദികൾ.  ഏതൊരു പരീക്ഷയിലും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.പെരിയാർ2. പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ?
🟥 സഹ്യപർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മല.

3. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പെരിയാർ ഏത് പേരിലാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്?
🟥 ചൂർണി.
📢 അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നദികൾ ഏതൊക്കെ? പെരിയാർ & പമ്പ.

4. ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദി?
🟥 പെരിയാർ.

5. പെരിയാറിന്റെയും മുല്ലയാറിന്റെയും സംഗമ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഡാം?
🟥 മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം.6. ആലുവാപ്പുഴ, കാലടിപ്പുഴ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദി?
🟥 പെരിയാർ.

7. പെരിയാർ പതിക്കുന്ന കായൽ?
🟥 വേമ്പനാട്ട് കായൽ.8. തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതം, തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം, ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം?
🟥 പെരിയാർ.

9. 99 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം പെരിയാറ്റിൽ ഉണ്ടായ വർഷം?
🟥 1924 ൽ (കൊല്ലവർഷം 1099 ൽ.)

10. പെരിയാറിൽ 1341 ൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നശിച്ചുപോയ തുറമുഖം?
🟥 കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം.ഭാരതപ്പുഴ

11. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദി (209Km), കേരളത്തിന്റെ നൈൽ, പൊന്നാനിപ്പുഴ, നിള എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നദി?
🟥 ഭാരതപ്പുഴ.

12. ഭാരത പുഴയുടെ ഉത്ഭവം?
🟥 ആനമല.

13. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത്?
🟥 ഭാരതപ്പുഴ.

14. പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ?
🟥 ശോകനാശിനി പുഴ.

15. ഭാരതപ്പുഴയുടെ ശോകനാശിനിപ്പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
🟥 തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ.

16. പ്രാചീന കാലത്ത് ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെട്ടത് ഏത് പേരിൽ?
🟥 പേരാർ.17. മാമാങ്കം നടന്നിരുന്ന നദീതീരം ഏത്?
🟥 ഭാരതപ്പുഴ.

18. ഭാരതപ്പുഴയുടെ പതനസ്ഥാനം?
🟥 അറബിക്കടൽ.

19. ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിനോട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?
🟥 പൊന്നാനി.

20. ഭാരതപ്പുഴയുടെ അഴീമുഖത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം ഏത്?
🟥 പൊന്നാനി തുറമുഖം.23. മിനി പമ്പ കേരളത്തിലെ ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
🟥 ഭാരതപ്പുഴ.

പമ്പാനദി (176 Km)

24. കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാഡി, ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി?
🟥 പമ്പാ നദി.

25. പമ്പാ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം?
🟥 ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുളിച്ചിമല.

26. പമ്പാ നദിയുടെ പതന സ്ഥാനം?
🟥 വേമ്പനാട്ട് കായൽ.

27. പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളത്തിലെ നദി?
🟥 പമ്പ.

28. പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത്?
🟥 കുട്ടനാട്.

29. പമ്പാ നദിയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത്?
🟥 പെരുന്തേനരുവി.

30. ശബരിമല, എടത്വാ പള്ളി എന്നീ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീ തീരം ഏത്?
🟥 പമ്പ.

31. മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ, ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം എന്നിവ നടക്കുന്ന നദീതീരം?
🟥 പമ്പ.

32. ശബരി, കക്കാട് എന്നീ അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?
🟥 പമ്പ.

33. വേദകാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡാരാധനയുടെ ഭാഗമായ മൺ ശില്പങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കേരളത്തിലെ നദീതീരം?
🟥 പമ്പ.ചാലിയാർ

34. കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി?
🟥 ചാലിയാർ (169 Km.)
📢 കല്ലായിപ്പുഴ, ബേപ്പൂർ പുഴ, ചൂലികാ നദി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും - ചാലിയാർ തന്നെ.

35. ചാലിയാറിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം?
🟥 വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇളമ്പലേരികുന്ന്.
📢 ചാലിയാറിന്റെ പതനസ്ഥാനം?
🟥 ബേപ്പൂരിൽ വച്ച് അറബിക്കടലിൽ.

36. കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദീതീരം ഏത്?
🟥 ചാലിയാർ.

37. കേരളത്തിൽ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടിയ നദി?
🟥 ചാലിയാർ.
📢 കേരളത്തിൽ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നദി?
🟥 കുന്തിപ്പുഴ.


ചാലക്കുടി പുഴ (145.5 Km)

38. കേരളത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി?
🟥 ചാലക്കുടി പുഴ.
🔊 തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ➡️ ചാലക്കുടിപ്പുഴ.

39. ജൈവവൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ നദിയേത്?
🟥 ചാലക്കുടി പുഴ.

40. കേരളത്തിൽ പ്രകൃത്യാലുള്ള ഏക ഓക്സ്ബോ തടാകം - വൈന്തല തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയേത്?
🟥 ചാലക്കുടി പുഴ.

41. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏത്?
🟥 ചാലക്കുടി പുഴ.
📢 ആതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, പെരിങ്ങൽകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് - ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ.
🔊 ഷോളയാർ, പെരിങ്ങൽകുത്ത് അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ➡️ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ,  തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ.

നെയ്യാർ

41. നെയ്യാർ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം?
🟥 പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അഗസ്ത്യമല.

42. ശ്രീനാരായണഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം?
🟥 നെയ്യാർ.
📢 കല്ലാർ, കരവലിയാർ എന്നിവ നെയ്യാറിന്റെ പോഷകനദികളാണ്.

43. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ബാലപ്പൂണി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നദി?
🟥 മഞ്ചേശ്വരം പുഴ (16 Km).
📢 കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയും കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്തുള്ള നദിയും?
🟥  മഞ്ചേശ്വരം പുഴ തന്നെ.
📢 മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ പതനസ്ഥാനം?
🟥 ഉപ്പള കായൽ.

44. മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദിയേത്?
🟥 ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ.

45. ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേര്?
🟥 പയസ്വിനി പുഴ.

46. കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൽ U ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി?
🟥 ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ.

47. പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയേത്?
🟥 കല്ലടയാർ.

48. തലശ്ശേരിയേയും മാഹിയേയും വേർതിരിക്കുന്ന നദി ഏത്?
🟥 മയ്യഴി പുഴ.
📢 തലശ്ശേരിയും മാഹിയും യഥാക്രമം ബ്രിട്ടന്റേയും ഫ്രാൻസിന്റേയും കോളനികൾ ആയതിനാൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി?
🟥 മയ്യഴിപ്പുഴ.
📢 മയ്യഴി പുഴയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം - വയനാട്

49. തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
🟥 ചാലിപ്പുഴ.

50. ഗൗണാർ, കവണാർ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളത്തിലെ നദി?
🟥 മീനച്ചിലാർ.
📢 അരുന്ധതി റോയിയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കോട്ടയം പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത്.

51. വളപട്ടണം നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന്?
🟥 കർണാടകത്തിലെ കുടക് ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന്.
🥺 വയനാട് ജില്ലയിലും ഉണ്ട് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകൾ.
📢 കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദി - വളപട്ടണം പുഴ.
📢 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ പുഴ - വളപട്ടണം പുഴ.52. കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി?
🟥 കബനി.
📢 കബനി നദി ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല - വയനാട്.

53. കബനി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം?
🟥 വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർ മുടി.

54. കബനി നദിയുടെ മറ്റൊരു പേര്?
🟥 കപില.

55. കേരളത്തിലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ കുറുവാദ്വീപ് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
🟥 കബനി നദി.

56. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളത്തെ ബെൻമൂറിൽ നിന്ന് ഉൽഭവിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നദി?
🟥 പാമ്പാർ.58. തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം, കുംബകാരി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
🟥 പാമ്പാർ.

59. ഇരവികുളം, മറയൂർ, ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി?
🟥 പാമ്പാർ.

60. ഭവാനി നദി ഒഴുകുന്ന ജില്ല?
🟥 പാലക്കാട് ജില്ല.

61. കേരളത്തിൽ ഭവാനി നദിയുടെ നീളം?
🟥 37.5 Km.

62. ഭവാനിപ്പുഴ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം?
🟥 കൽക്കണ്ടയൂർ.

63. മുക്കാലി തടയണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
🟥 ഭവാനിപ്പുഴ.

64. അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയേത്?
🟥 ശിരുവാണി.

65. കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്താനായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി?
🟥 ശിരുവാണി.

66. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയേത്?
🟥 ചീങ്കണ്ണി പുഴ.

67. കേരളത്തിലെ മഞ്ഞനദി എന്നും മുരാട് പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നദി?
🟥 കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ.

68. ചിമ്മിണി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി?
🟥 കുറുമാലിപ്പുഴ.

69. നിലമ്പൂരിലെ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയേത്?
🟥 ചാലിയാർ.

70. കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ ഒഴുകുന്ന നദി?
🟥 കവനാർ.

☆☆☆☆☆☆☆☆
Kerala PSC Coaching to Success wish all our Readers a Great Future!

Post a Comment

0 Comments