SYLLABUS FOR PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION

plus two level preliminary exam syllabus
    10 ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ നടത്തുന്നതുപോലെ, കേരള പി എസ് സി, പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയും നടത്തുന്നു.  പ്ലസ് ടു അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും ഈ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ബാധകമാണ്.  
        പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് പി എസ്‌ സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  സിലബസ് നോക്കാം : -  
I. ചരിത്രം
1). കേരളം : യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ്, 
യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവന - മാർത്താണ്ഡവർമ മുതൽ ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം - സാമൂഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ - കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ - കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ - ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം - 1956 ന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

2). ഇന്ത്യ : മധ്യകാല ഭാരതം - രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം - ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ - സംഭാവനകൾ - ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം - ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം - ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം - സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം - സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ - വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ - സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര കാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും - സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും - ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം - സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുന:സംഘടന - ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി - വിദേശനയം - 1951 ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.

3). ലോകം : ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) - അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം - ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം - റഷ്യൻ വിപ്ലവം - ചൈനീസ് വിപ്ലവം - രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയചരിത്രം - ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ.
II. ഭൂമിശാസ്ത്രം
1). ഭൂമി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ - ഭൂമിയുടെ ഘടന - അന്തരീക്ഷം - പാറകൾ - ഭൗമോപരിതലം - അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കാറ്റും - താപനിലയും ഋതുക്കളും - ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ - ആഗോളതാപനം - വിവിധ തരം മലിനീകരണങ്ങൾ - മാപ്പുകൾ - ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകൾ, അടയാളങ്ങൾ - വിദൂരസംവേദനം - ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനം - മഹാസമുദ്രങ്ങൾ - സമുദ്ര ചലനങ്ങൾ - ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ - ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും 

2. ഇന്ത്യ : ഭൂപ്രകൃതി - സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ - ഉത്തരപർവ്വതമേഖല - നദികൾ - ഉത്തരമഹാസമതലം - ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി - തീരദേശം - കാലാവസ്ഥ - സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി - കൃഷി - ധാതുക്കളും വ്യവസായവും - ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ - റോഡ് - ജല - റെയിൽ - വ്യോമ - ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ
3). കേരളം : ഭൂപ്രകൃതി - ജില്ലകൾ സവിശേഷതകൾ - നദികൾ - കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി - വന്യജീവി - കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും - ധാതുക്കളും വ്യവസായവും - ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ -റോഡ് - ജല - റെയിൽ - വ്യോമ - ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ

III. ധനതത്വ ശാസ്ത്രവും പൗരധർമ്മവും
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ - ദേശീയ വരുമാനം - പ്രതിശീർഷ വരുമാനം - ഉൽപാദനം - ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം - പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ - നീതി ആയോഗ് - വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം - റിസർവ് ബാങ്ക് - പൊതു വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ - നികുതി - നികുതി ഇതര വരുമാനങ്ങൾ - പൊതുചെലവ് - ബജറ്റ് - സാമ്പത്തിക നയം.
IV. പൊതുഭരണം - സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനരീതിയും - ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് - സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് - ഇ-ഗവേണൻസ് - വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും വിവരാവകാശ നിയമവും - ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും - സർക്കാർ - എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ജുഡീഷ്യറി- ലെജിസ്ലേച്ചർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ - മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ - മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും - തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം - തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ - ഭൂപരിഷ്കരണം - സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം - സാമൂഹ്യക്ഷേമം - സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം - സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ 

V. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന:
പ്രതിനിധിസഭ - ആമുഖം - മൗലികാവകാശങ്ങൾ - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ - മൗലിക കടമകൾ - പൗരത്വം - ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ - പഞ്ചായത്തീരാജ് - ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും - അടിയന്തരാവസ്ഥ - യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് - സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് - കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് 

VI. BIOLOGY
1. മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ് 
2. ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
3. രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 
4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
5. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ
6. കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ
7. വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും
8. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും 

VII. PHYSICS & CHEMISTRY
1. ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും
2. പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയും
3 ഊർജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും 
4. താപവും ഊഷ്മാവും 
5. പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും 
6. ശബ്ദവും പ്രകാശവും 
7. സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും 
8. ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും
9. അയിരുകളും ധാതുക്കളും
10. മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും 
11. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും
12. രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ 
VIII. COMPUTER SCIENCE 
Basics of Computer 
Hardware 
○ Input Devices (Names and uses)
○ Output Devices (Names and uses/features) 
○ Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features) 

Software 
○ Classification – System software and Application software 

Operating SystemFunctions and examples 
▪︎ Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of each)

▪︎ Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer)
(Languages need not be considered)

Computer Networks 

▪︎ Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)

▪︎ Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)

Internet 
▪︎ Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)

▪︎ Social Media (Examples and features)

▪︎ Web Designing – Browser, HTML (Basics only)

Cyber Crimes and Cyber Laws 
▪︎ Types of crimes (Awareness level)
▪︎ IT Act and Other laws (Awareness level) 

IX.  ARTS, SPORTS & LITERATURE
കല
1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കലകൾ ഇവയുടെ ഉത്ഭവം വ്യാപനം പരിശീലനം എന്നിവ കൊണ്ട്
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ 
- പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
- പ്രശസ്തമായ വ്യക്തികൾ
- പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ
- പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ

കായികം
1. കായിക രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായിക താരങ്ങൾ, അവരുടെ കായികയിനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ.
2. പ്രധാന അവാർഡുകൾ - അവാർഡ് ജേതാക്കൾ - ഓരോ അവാർഡും ഏതു മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന അറിവ്.
3. പ്രധാന ട്രോഫികൾ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ / കായികയിനങ്ങൾ.
4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ - പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം
5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ (Terms)
6. ഒളിമ്പിക്സ്
- അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ - പ്രധാന വേദികൾ / രാജ്യങ്ങൾ - പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ / കായിക താരങ്ങൾ - ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ - വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് - പാര ഒളിമ്പിക്സ് 
7. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, സാഫ് ഗെയിംസ്
- വേദികൾ, രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം, ഇവര് വസ്തുതകൾ
8. ദേശീയ ഗെയിംസ്
9. ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ - മത്സരങ്ങൾ, താരങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ
10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ / വിനോദങ്ങൾ 
സാഹിത്യം
1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ - ആദ്യ കൃതികൾ, കർത്താക്കൾ 
2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ
3. എഴുത്തുകാർ - തൂലികാനാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ
4. കഥാപാത്രങ്ങൾ - കൃതികൾ
5. പ്രശസ്തമായ വരികൾ - കൃതികൾ - എഴുത്തുകാർ 
6. മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം, തുടക്കം കുറിച്ചവർ, ആനുകാലികങ്ങൾ
7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ / ബഹുമതികൾ 
-അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ
- കൃതികൾ
8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ - അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ 
9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികകല്ലുകൾ, പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാർഡും.

സംസ്കാരം
1. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ. 
2. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ. 

X. CURRENT AFFAIRS

XI. SIMPLE ARITHMETIC & MENTAL ABILITY 

A. ലഘു ഗണിതം (Simple Arithmetic) 
1. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും (Numbers and Basic Operations)

2. ഭിന്ന സംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും (Fraction and Decimal Numbers)

3. ശതമാനം (Percentage) 
4. ലാഭവും നഷ്ടവും (Profit and Loss) 
5. സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)

6. അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)

7. സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)

8. സമയവും പ്രവർത്തിയും (Time and Work)

9. ശരാശരി (Average) 
10. കൃത്യങ്കങ്ങൾ (Laws of Exponents)

11. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണ്ണം വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ (Mensuration)

12. പ്രോഗ്രഷനുകൾ (Progressions)

B. മാനസികശേഷി (Mental Ability)

1. ശ്രേണികൾ -സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ, അക്ഷര ശ്രേണികൾ (Series)

2. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems on Mathematical signs)

3. സ്ഥാനനിർണയ പരിശോധന

4. സമാന ബന്ധങ്ങൾ (Analogy) - Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy

5. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക (Odd man out)

6. സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ

7. കോഡിങും ഡി-കോഡിങും (Coding and De coding)

8. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ (Family Relations)

9. ദിശാബോധം (Sense of Direction) 
10. ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും (Time and Angles)

11. ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)

12. കലണ്ടറും തീയ്യതിയും (Date and Calendar) 

13. ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ (Clerical Ability)
XII. GENERAL ENGLISH 
A. English Grammar 
1. Types of Sentences and Interchange of Sentences. 
2. Different Parts of Speech. 
3. Agreement of Verb and Subject. 
4. Confusion of Adjectives and Adverbs. 
5 Comparison of Adjectives 
6. Adverbs and Position of adverbs 
7. Articles - The Definite and the Indefinite Articles. 
8. Uses of Primary and Model Auxiliary Verbs 
9. Tag Questions 
10. Infinitive and Gerunds 
11. Tenses 
12. Tenses in Conditional Sentences 
13. Prepositions 
14. The Use of Correlatives 
15. Direct and Indirect Speech 
16. Active and Passive voice 
17. Correction of Sentences
 
B. Vocabulary 
1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns 
2. Word formation from other words and use of prefix or suffix 
3. Compound words
4. Synonyms 
5. Antonyms 
6. Phrasal Verbs 
7. Foreign Words and Phrases 
8. One Word Substitutes 
9. Words often confused 
10. Spelling Test 
11. Idioms and their Meanings 
12. Translation of a sentence/proverb in to Malayalam 

XIII. REGIONAL LANGUAGE 
Malayalam 
1) പദശുദ്ധി
2) വാക്യശുദ്ധി 
3) പരിഭാഷ 
4) ഒറ്റപ്പദം 
5) പര്യായം 
6) വിപരീത പദം 
7) ശൈലികളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും 
8) സമാനപദം 
9) ചേർത്തെഴുതുക 
10) സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം
11) വചനം 
12) പിരിച്ചെഴുതൽ 
13) ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)

Kannada 
1) Word Purity / Correct Word 
2) Correct Sentence 
3) Translation 
4) One Word / Single Word / One Word Substitution 
5) Synonyms 
6) Antonyms
7) Idioms and Proverbs 
8) Equivalent Word 
9) Join the Word 
10) Feminine Gender, Masculine Gender 
11) Number 
12) Sort and Write 

Tamil 
1) Correct Word 
2) Correct Structure of Sentence 
3) Translation 
4) Single Word 
5) Synonyms 
6) Antonyms / Opposite 
7) Phrases and Proverbs 
8) Equal Word 
9) Join the Word 
10) Gender Classification – Feminine, Masculine 
11) Singular, Plural 
12) Separate 
13) Adding Phrases
   എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ!!!


Post a Comment

0 Comments