10 പ്രാഥമിക പരീക്ഷാ സിലബസ്

10th Preliminary Syllabus

A. General knowledge, Current Affairs and Renaissance in Kerala

1. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സാഹിത്യ മേഖല, കായിക മേഖല - ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലേയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെയും സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ

2. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ, അതിർത്തികളും അതിരുകളും, ഊർജ്ജ മേഖലയിലെയും ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലെയും പുരോഗതി, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക അറിവ്.

3. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ.

4. ഒരു പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ, ദേശീയപതാക, ദേശീയഗീതം, ദേശീയഗാനം, തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുകളും.

5. കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികളും കായലുകളും, വിവിധ വൈദ്യുതപദ്ധതികൾ, വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

6. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും, കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവും അയ്യങ്കാളി, ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണഗുരു, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ, വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്, കുമാരഗുരു, മന്നത്തുപത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും.

B. General Science

Natural Science
         മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറി ച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്, ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും, രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും, കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ, വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും, പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

Physical Science

          ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും, അയിരുകളും ധാതുക്കളും, മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും, രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ, ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും, പ്രവൃത്തിയും ഊർജവും, ഊർജ്ജവും അതിൻറെ പരിവർത്തനവും, താപവും ഊഷ്മാവും, പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും, ശബ്ദവും പ്രകാശവും, സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും.

Simple Arithmetic and Mental Ability

1. ലഘു ഗണിതം
സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും, ലസാഗു, ഉസാഘ, ഭിന്നസംഖ്യകൾ, ദശാംശ സംഖ്യകൾ, വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും, ശരാശരി, ലാഭവും നഷ്ടവും, സമയവും ദൂരവും.

2. മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണ പാടവ പരിശോധനയും
ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ, ശ്രേണികൾ, സമാന ബന്ധങ്ങൾ, തരംതിരിക്കൽ, അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം, ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ, വയസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്ഥാനനിർണയം

Note: No English & No Malayalam Language in the 10th Preliminary Exam.


☆☆☆☆☆☆☆☆
Kerala PSC Coaching to Success wish all our Readers a Great Future!

Post a Comment

0 Comments